Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
SEMESTER I - MARET 2021

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
SEMESTER II - SEPTEMBER 2020

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
SEMESTER I - MARET 2020

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
SEMESTER II - SEPTEMBER 2019